1.5l是多少斤

民间也有一种以“升”为计量单位的方法,一升是一斗的十分之一,一升米1.5斤3/4公斤。斤,中国市制质量单位, 那1.5l是多少斤呢?

在不知道物体密度的情况下,升和斤是无法互相转换的,因为升是容积单位,斤是重量单位。知道物体密度的情况下,1.5l水的重量等于3斤。因为水的密度为1,所以1ml水为1克重。1500ml=3000g=3kg=3市斤以上为理论值,因是纯水才是这个值。

古制换算:

汉唐制度,一斛=10斗=100升=1000合=2000龠。宋代改制,以重量单位石为容量单位,一石=2斛=10斗,今废止。

秦汉时期,一升约180~220毫升。魏晋时期大幅增长,至隋唐辽宋时期,一升约600~660毫升。宋元时期继续增长,明初一升约1000毫升,此后也有增大现象。

古文记载:

《汉书·律历志上》:量者,龠、合、升、斗、斛也,所以量多少也。本起于黄钟之龠,用度数审其容,以子谷秬黍中者千有二百实其龠,以井水准其概。合龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛,而五量嘉矣。

《隋书·律历上》:魏陈留王景元四年,刘徽注《九章商功》曰:“当今大司农斛圆径一尺三寸五分五厘,深一尺,积一千四百四十一寸十分之三。王莽铜斛于今尺为深九寸五分五厘,径一尺三寸六分八厘七毫。以徽术计之,于今斛为容九斗七升四合有奇。”此魏斛大而尺长,王莽斛小而尺短也。

1.5l是多少斤》阅读地址:http://haoshilao.com/793853/

更新于:2022-01-14 14:51:35